Tilskud til faglige/sociale arrangementer

Love for klubben

under DAB

                                                                       Formål.

Klubbens formål er at samle alle ejendomsfunktionærer ved DAB til

varetagelse af medlemmernes interesser vedrørende de daglige

arbejds- og lønforhold.

                                                  § 1

Som medlemmer af klubben, kan kun optages medlemmer af ejendoms-

Funktionærernes fagforening, under Serviceforbundet.

                                                  § 2

Klubben forhandler med DAB om de daglige arbejdsforhold. Ind-

beretningen om de førte forhandlinger skal gives til fagforeningen.

Forhandlinger om oprettelse af eller ændringer i overenskomsten

kan ikke føres af klubben.

                                                  § 3

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær

generalforsamling afholdes hvert år i marts. Generalforsamlingen

skal indvarsles mindst 14 dage før. Forslag der ønskes behandlet på denne, skal skriftligt indsendes til formanden 8 dage før. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne anser det for nødvendigt.

Har klubben noget vigtigt at fortælle medlemmerne, så som indkaldelse

Møde/generalforsamling udsendes på mail, dog mindst 14 dage før.

                                                   § 4

Generalforsamlingen modtager beretning. Godkender og ændrer program og vedtægter. Vælger formand, kasserer og 7 bestyrelsesmedlemmer.

                                                   § 5

Bestyrelsens medlemmer afgår efter tur. Formanden vælges for en 4 årig periode, første gang 1984. Ordinært formandsskifte sker pr. 30. april samme år. 3 repræsentanter vælges i lige år. 2 fra hovedstadsområdet, 1 fra provinsen. Kasserer og 2 repræsentanter vælges i ulige år. 1 fra hovedstadsområdet, 1 fra provinsen.

                                                    § 6

Kontingentet til klubben 1,8 promille af laveste assistentløn gældende fra 1. 1. 1989 klubben afholder selv sine administrationsudgifter.

Regnskabsåret følger kalenderåret og er fra 1. 1. – 31. 12. Kopi af det reviderede regnskab tilsendes klubbens medlemmer sammen med indkaldelsen til ordinær generalforsamling.

                                                    § 7

Klubben må ikke foretage sig noget, der er i strid med fagforeningens

eller forbundets love og bestemmelser.

                                                     § 8

Klubbens pengemidler indsættes i bank eller sparekasse, dog har

kassereren lov til at have et rådighedsbeløb på 5.000,-. De i

pengeinstituttet indestående midler kan kun hæves ved formanden og

kassererens underskrift.

                                                     § 9

Datterselskaber med over 5 ansatte kan oprette interne klubber, som

vælger en tillidsmand, der står under tillidsmandsbeskyttelse. Klubben

indkalder til tillidsmandsmøde mindst 2 gange årligt.

                                                     § 10

Alle forhandlinger med DAB føres under DAB-klubbens ledelse.

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 22. september 1987.

                                                ¤

Ændring af § 3. på generalforsamlingen den 13. september 2011.

                                                ¤

Ændring af § 3. på generalforsamlingen den 28. oktober 2015.

                                                ¤

Ændring af § 4. på generalforsamlingen den 24. oktober 2018

                                                ¤

Ændring af § 3. på generalforsamlingen den 30. oktober 2019

                                                ¤

Ændring af § 8. på generalforsamlingen den 30. oktober 2019

                                                ¤

Ændring af § 3., 5., og 6.. på generalforsamlingen den 22. oktober 2023