VEDTÆGTER

FOR

FERIEFONDEN

I

EJENDOMSFUNKTIONÆRERNES KLUB

 § 1       

 Fondens navn er feriefond for Ejendomsfunktionærernes klub i DAB.     

 Fondens hjemsted er fællestillidsmandens kontor,

og hermed også adresse for DAB klubben.

§ 2        

Fondens formål er at give ejendomsfunktionærer og disses familier en ferie i

natursmukke omgivelser, samt at eje og administrere ferieboliger.

Når  ferieboligerne ikke er udlejet til ejendomsfunktionærer, kan disse udlejes til andre medlemmer af Dansk Funktionærforbund – Serviceforbundet.

 § 3       

 Fonden er oprettet den 1. oktober 1983 med en grundkapital kr. 115.700,-

 fondens regnskabsår er 1. januar til 31. december.

§ 4     

 Grundkapitalen er placeret i feriebolig.

 Udgifterne til feriebolig skal så vidt muligt dækkes af lejeindtægterne fra

 Udlejningen af ferieboligen.

 Grundkapitalen må ingensinde anvendes til udlodning

 eller påføres nogen  udgift til honorar eller lignende,

  idet alle med feriefondens forvaltning forbundne

  udgifter skal afholdes af DAB klubben. Ved denne bestyrelses anvisning.

§ 5    

 Retten til at leje ferieboligen er medlemmer af

 Ejendomsfunktionærernes klub under DAB.

 Hvis ferieboligen ikke udlejes til ejendomsfunktionærer i DAB.

 Tilbydes den andre medlemmer af Serviceforbundet gennem annoncering

  i medlemsbladet Service eller på klubbens hjemmeside.

§ 6      

 Feriefonden   ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer.

 De 2 medlemmer vælges på DAB klubbens

 ordinære generalforsamlingfor en 2 års periode.

 ( Første gang det ene medlem for 1 år ).

 Samtidig vælges en suppleant for de 2 medlemmer.

 Det 3 medlem udpeger DAB klubbens bestyrelse af sin midte for 1 år.

 Genvalg kan finde sted.

 Feriefondens bestyrelse konstituerer sig selv med valg af formand

og sekretær, der fører protokol,

der underskrives af den samlede bestyrelse efter hvert afholdt møde. 

§ 7      

 Bestyrelsen varetager administrationen og udlejningen af ferieboligen. 

§ 8     

Bestyrelsen beslutning træffes efter stemmeflerhed,

men skal, hvis et bestyrelsesmedlem begærer det, tiltrædes af DAB klubbens årlige ordinære generalforsamling.

§ 9      

 Bestyrelsen afholder mindst 2 møder om året, det ene i forbindelse med den

 årlige udlejning, det andet umiddelbart før DAB klubbens årlige ordinære

 generalforsamling, på hvilken det påhviler bestyrelsesformanden at aflægge

 Beretning om fondens virke.

 Regnskab aflægges af DAB klubbens kasserer.

§ 10     

Det påhviler bestyrelsen i DAB klubben op feriefonden at påse,

at feriefondens hovedstol stedse er placeret fornuftigt, p.t. i en feriebolig.

§ 11    

Feriefondens regnskab revideres af de af DAB klubbens valgte revisorer

i for bindelse med DAB klubbens ordinære generalforsamling

hvert år i marts måned. 

§ 12     

Ændring af feriefondens vedtægt eller opløsning af feriefonden

kan ske ved en bestyrelsesbeslutning,og med samtykke fra DAB klubben

i form af vedtagelse på en ordinær generalforsamling

med 2/3 flertal af de fremmødte. 

Ved opløsning af feriefonden skal det dog ske ved to  på hinanden

følgende ordinære generalforsamlinger med 2/3 flertal af de fremmødte  

 

 Vedtaget på ordinær generalforsamling:

             Den 12. september 1989 & den 4. september 1990.

 

             Rettelse vedtaget på ordinær generalforsamling:

             Den 24. september 2003 & den 8. september 2004.

 

                           Ændring den 5. september 2007.

 

             Ændring af § 5 og godkendt på generalforsamlingen

                               den 13. september 2011.

 

Ændring af § 3 & 11 godkendt på generalforsamlingen

                               den 22. november 2023.