DAB-klubbens generalforsamling onsdag den 24/10 2018 – referat!

 

Der var 30 deltagere foruden Henning Vilén fra EFK, som alle blev budt velkommen af Holger Hansen!

 

Dagsordenen!

 

1+2 – Valg af dirigent og godkendelse af forretningsordenen:

Henning blev valgt, og godkendte at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, at indholdet i dagsordenen kunne godkendes samt at forsamlingen var beslutningsdygtig.

 

3- Valg af stemmeudvalg:

Henrik Møller Holst og Søren Lünell blev valgt.

 

4- Bestyrelsens beretning v/formanden:

Holger Bød endnu engang alle velkommen, og takkede for de første år som fællestillidsmand, og for den gode modtagelse han havde fået.

Holger havde haft dialog med BL, hvor han understregede, at det var DAB og ikke BL man forhandlede med!

Han havde bl.a. peget på, at de første overarbejdstimer i vinterberedskabsplanen var 100 % -timer og ikke 50 % -timer!

Alle skal have arbejdstøj efter behov – det er der nogle ledere, der ikke helt har forstået – aftalen findes i portalen!

I efteråret 2019 er der seminar på Jørlunde, hvor vi skal finde nye emner til de forhandlinger, der skal foregå i 2020. Her skal blandt andet ”effektiv drift” op at vende i forhold funktionærernes rolle og arbejdsforhold, hvad dette angår!

 

Den effektive drift sætter økonomiske begrænsninger, hvor både den central aftale og lokalforhandlingerne ikke gav meget resultat i retning af forbedringer!

En del af vores dygtige kollegaer har allerede valgt at forlade den almennyttige sektor, da lønforholdene er bedre ude på det private marked!

Vildtbanegården har dog opnået en tandlægeordning samt en udvidelse af vejrligsordningen, hvis denne falder uden for den fastsatte periode – det er selvfølgelig positivt!

Ud af de samlede besparelser på 130 millioner for DABs vedkommende, er vi nu oppe på 70 millioner.

På landsplan er besparelserne oppe på 1,1 milliard.

 

Holger talte positivt om vores miljøleder Anne, som desværre har været ramt af sygdom.

Det synes dog problematisk at man ikke kan ringe til DAB de dage, hvor Anne ikke er på arbejde – Anne arbejder onsdag, torsdag og fredag i DAB!

Holger nævnte i øvrigt vigtigheden af at køre ”nultolerance” over for vold og trusler!

Visse steder kunne man være bedre til at opføre sig ordentligt og tale pænt indbyrdes og til beboerne.

Der har været flere faglige konsekvenser, fordi ikke alle har været gode nok til at bidrage til et godt arbejdsmiljø.

DAB har fokus på dette emne!

 

A pro pos, så er det heldigvis kun få steder, at stemningen mellem driftschefen og medarbejderne ikke er optimal!

Har man sådan en sag, skal man gå til Holger – det hjælper at klage, og Pia i HR tager sådanne sager alvorligt!

 

Til november skal Holger på kursus i EFK, hvor temaet netop er at skabe bedre trivsel og gode rammer for funktionærerne.

Nu skal vi også huske de gode historier!

Der er mange kollegaer, der har mere end 25 år på bagen i deres jobfunktion – det taler for, at mange trives godt på deres arbejdsplads!

 

En anden positiv ting, er vores ferielejlighed – udlejningen går virkelig godt. Det tegner lovende! Holger opfordrede til at besøge lejligheden.

 

Holger udtrykte det positive i at være sammen med kollegaerne i det daglige, men ikke mindst besøget på Menstrup Kro understregede det gode sammenhold, vi har. Holger takkede for de mange positive tilbagemeldinger, der var kommet fra opholdet. Og opfordrede alle til at lægge nogle af de mange gode fotos, der blev taget på stedet, op på klubbens facebookside!

Bestyrelsen overvejer muligheden for en snarlig gentagelse af successen, når/hvis økonomien tillader det.

Vi er ca. 500 funktionærer i DAB, hvor ca. 400 er medlemmer af klubben.

 

Ud over arrangementer som på Menstrup, Jørlunde og LO-skolen m.v., prøver vi til stadighed at skaffe flere goder ved at være medlem af klubben!

 

Holger sluttede af med at takke Poul og Vagn for godt kammeratligt arbejde, de har lagt i bestyrelsen i alle de mange år, de har været med.

Der var også en stor tak til alle i bestyrelsen og Henning fra EFK for et godt og konstruktivt samarbejde. Samt til alle andre gode kollegaer for et godt år.

Holger takkede for ordet og sagde at vi skulle passe godt på hinanden derude!

Beretningen blev enstemmigt vedtaget!

 

5- Regnskab for klubben:

Thomas Larsen, som er forholdsvis ny på posten, nævnte hvor vanskeligt det egentlig var at sætte sig ind i opgaven, og takkede John – vores tidligere kasserer – for god support og assistance.

Thomas kom med nogle få kommentarer til regnskabet, som var blevet omdelt, og også vedhæftes referatet.

Han pegede bl.a. på, at der på regnskabet figurerede dobbelt aktivitetstilskud fra DAB – hvilket skyldes at det forrige, årlige tilskud kom lidt sent frem.

De udgifter, der blev nævnt, handlede bl.a. om gaver, rejseudgifter, kontorhold, generalforsamling m.v.

Han fremhævede det positive i, at ferieboligen var blevet bedre til at være selvkørende.

Regnskabet for klubben blev enstemmigt vedtaget.

 

6- Regnskab for feriefonden:

Thomas gennemgik også dette regnskab, der ligeledes er vedhæftet referatet.

Han nævnte bl.a. at der var sat nye persienner op i forbindelse med de nye vinduer samt at badeværelset var blevet renoveret.

Regnskabet for feriefonden blev enstemmigt vedtaget.

 

7- Indkomne forslag:

Der var ingen indkomne forslag.

Henning bad om lov til at bruge lidt tid, nu hvor punkt 7 var udgået og der ikke var sat tid af til ”eventuelt”!

Vi syntes alle, at det var ok!:

Der er generelt mange sager.

Henning understrede tydeligt, at EFK ikke tager sager for ikke-medlemmer!

Han opfordrede derfor alle til at blive medlem, under henvisning til de problemer, det kan give ved at stå udenfor fagforeningen!

En del sager handlede om alkohol, kørekort og nepotisme.

 

Grundet den lave arbejdsløshed, kan afløsere være svære at finde, hvilket kan give visse udfordringer!

 

På EFKs næste generalforsamling, som er ekstraordinær, og foregår den 17/11 fremsættes der forslag om at sælge nogle af EFKs urentable ejendomme, hvorfor alle tilskyndes til at møde op om dette vigtige emne!

På spørgsmålet om der pt. er tilgang af medlemmer, svarede Henning, at der faktisk var en mindre tilbagegang.

Der var derfor ansat en konsulent til at rette op på dette forhold.

Denne konsulent - Camilla - som gerne kommer ud i afdelingerne, har endvidere fokus på lærlingespørgsmålet!

 

 

 

8- Valg:

8.1- Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år:

Bo Nordkvist blev nyvalgt.

Henrik Møller Holst blev genvalgt.

Daniel Frølich blev nyvalgt.

Peter Fredsø blev genvalgt.

 

8.2- Valg af bilagskontrollanter:

Jan Gullander blev genvalgt.

 

8.3- Valg af bilagskontrollantsuppleant:

Niels Peter Rasmussen blev genvalgt.

 

8.4- Valg til feriefond for et år:

Freddie Rasmussen blev genvalgt.

 

8.5- Valg af suppleant til feriefond:

Jesper Bryde Johansen blev nyvalgt.

 

8.5 = (8.6 – jf. dagsorden)- Valg af medarbejderrepræsentant i Virksomhedsnævnet:

Jens Løfmark blev nyvalgt

 

Alle valg blev godkendt af forsamlingen!

 

Lodtrækning om et gratis ophold i ferieboligen i Sverige blev vundet på lod nr. 36 af John fra Gladsaxe.

 

Mødet sluttede med et dejligt måltid mad og lidt kammeratligt samvær!

 

Med venlig hilsen

Poul Jensen – referent!

8/11, 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv en tekst her